Ogłoszenie na wynajem lokalu użytkowego 83m 2020-11-04
01-864
Mazowieckie, Warszawa
Telefon: 506130733
I Żoliborska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą W Warszawie przyul. Kochanowskiego 33 A lok. 55, ogłasza KONKURS OFERT na wynajemlokalu użytkowego o powierzchni 83,50 m2, usytuowanego na parterze budynkumieszkalnego przy ul. Kochanowskiego 23.osoby zainteresowane udziałem w konkursie, przed złożeniem oferty, powinny zapoznaćsię z obowiązu1ącym W I ZSM ,,Regulaminem Wynajmu '',dostępnym na stronie internetowej Spółdzielni, pod adresem www.1zsm.waw.pl, w którymjest szczegółowo opisany tryb i wymogi konkursu, oraz dołączyć do oferty oświadczeniewedług podanego wzoru _'załącznik nr 1. *oferta powinna zawierać  dane wymienione w § 9 ,,Regulaminu Wynajmu LokaliUżytkowych" oraz proponowaną stawkę czynszu, według wzoru formularza _ załącznik nr2 do ,,Regulaminu".W ofercie należy także podać rodzaj planowanej działalności gospodarczej.oferty prosimy składać w sekretariacie Spółdzielni przy ul. Kochanowskiego 33 A lok. 55w terminie do 18 listopada 2O2O r., do godz. 15.00Warunkiem udziału w konkursie ofert jest wpłacenie na rachunek bankowy Spółdzielniwadium w wysokości 500 zł. Uchylenie się od zawarcia umowy przez oferenta, którywygrał konkurs spowoduje przepadek wadium.Otwarcie ofert oraz wybór najemcy nastąpi w dniu 18 listopada 2020 r. o godz. 15.30w biurze Spółdzielni.Lokal można oglądać w godzinach pracy Spółdzielni, popotwierdzeniu terminu oględzinwcześniejszym telefonicznym(tel,22 663 08 18).Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferenta oraz prawo unieważnienialub odwołania konkursu bez podania przyczyny.

Warszawa, 04.11.2020 r. Zarząd I ZSM
Ocena: 0
Wyświetleń: 280 Dodał(a): IZSM